Procedura reklamacyjna

Formularz reklamacyjny LINK

RĘKOJMIA I GWARANCJA
1.
Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
2.
Reklamacja zakupionego Towaru może być złożona za pomocą poczty e-mail na adres (raptorebajk@wp.pl) lub pisemnie listem na adres:
 
 
 
RaptorE-bajk Piotr Okrój

Wspólna 29

05-600 Mirowice

Tel.514370118
3.
Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
4.
W celu złożenia reklamacji Klient może także postąpić zgodnie z poniższymi wskazówkami:
 
1)
wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się tutaj:
 
 
2)
wysłać formularz reklamacyjny poprzez e-mail na adres: raptorebajk@wp.pl
5.
W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących reklamacji Sprzedawca może kontaktować się z Klientem za pośrednictwem podanego przez Klienta sposobu komunikacji.
6.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą, na koszt Sprzedawcy, na adres:

RaptorE-bajk Piotr Okrój

Wspólna 29

05-600 Mirowice

Tel.514370118


7.
Klient może wysłać reklamowany Towar poprzez firmę kurierską wskazaną przez Sprzedawcę – w tym celu Klient powinien skontaktować się uprzednio ze Sprzedawcą.
8.
Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od otrzymania reklamacji.
9.
W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
10.
Usługi posprzedażne dotyczące zakupionego przez Klienta towaru, jak np. przeróbki na życzenie Klienta lub naprawy uszkodzeń mechanicznych, nie objętych rękojmią, świadczone są wyłącznie w salonach stacjonarnych Sprzedawcy. Skorzystanie z takich usług odbywa się w całości na koszt Klienta i wymaga każdorazowo udania się przez Klienta wraz z zakupionym towarem do sklepu stacjonarnego Sprzedawcy.

§ 9 REKLAMACJA USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1.
Klient może również składać Sprzedawcy reklamacje w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania usług, o których mowa w § 3. W tym celu Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty e-mail na adres raptorebajk@wp.pl  lub pisemnie listem na adres:
 

RaptorE-bajk Piotr Okrój

Wspólna 29

05-600 Mirowice

Tel.514370118


2.
Reklamacja, o której mowa w ust. 1, powinna określać rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Sprzedawcy kontakt z Klientem w tym co najmniej adres e-mail.
Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie reklamacji.
3.
Sprzedawca udzieli Klientowi odpowiedzi na reklamację, o której mowa w ust. 1, w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia jej otrzymania – na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub pisemnie na podany adres korespondencyjny Klienta.